Шайкенова Жанар Шалкарбековна

Контактные данные: Е-mail: zhanarshaikenova@mail.ru

Академическая должность: старший преподаватель

Ученая степень: доктор PhD

Образование/квалификация (год, страна, учебное заведение): 

2006-2010 – бакалавриат, Казахстан ,КНК им.Курмангазы

2012-2014 – магистратура, Казахстан, КазНУИ

2014-2017 – докторантура, Казахстан, КазНУИ

Направление деятельности: музыковедение, этномузыковедение

Профессиональная деятельность: (опыт работы):(учреждение, должность)

2005−2006 – Қарагандинский  гуманитарный колледж, преподаватель

2006−2011 – Алматинский музыкальный колледж им. Чайковского, преподаватель

2010−2011 – Иссыкский гуманитарно-экономический колледж, заведующий отделением «музыкальное образование».

2011−2019 – КазНУИ, преподаватель

2019−2020 – КазНУИ, старший преподаватель

Научные труды, издания, публикации (за последние 3 года)

  1. Қазақ халқының қазіргі заманғы фольклоріндегі хат-өлеңдері // Қазақ халқының қазіргі заманғы фольклоріндегі хат-өлеңдері. Б. 87-89
  2. Жанр «песни-письма» как культурно-исторческий феномен // VI-Боранбаев оқулары: «Заманауи көркем жүйесі: қалыптасуы, дамуы, инновациялар» қазақ ұлттық өнер университетінің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Астана, 2017, С.276-281
  3. Қазақ музыкалық-поэзиялық өнеріндегі хат-өлең жанрын көтеру мәселесі // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «ХАБАРШЫ» ғылыми журналы, №1 (116). Астана, 2017, Б.298-231
  4. Қазақ фольклорындағы хат-өлеңдердің кейбір мәселелері мен маңызды тұстары // С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ПМУ ХАБАРШЫСЫ ғылыми журналы, филологиялық сериясы. №3 (2017), Павлодар, 2017, Б.285-291
  5. Гүлсім Байтенованың хат-өлең жанрын зерттеудегі еңбегі» // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының ХАБАРЛАРЫ, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №5(315), Алматы, 2017, Б.217-221
  6. Scopus компаниясының мәліметтер базасына енген мерзімді басылымдарда «Artistry as a fenomenon of artistic creativity» // Fontes Artis Musicae7 – 2017. – Vol.64. – Iss.3, P. 222-234
  7. Современное собирание одного из жанров музыкально-поэтического искусства казахского народа – хат-өлең (песня-письмо) // Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика: метериалы IV Международной научно-практической конференции, 2018, С.112-114

Владение иностранными языками: английский

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR