ЖОЛДАСБЕКОВ МЫРЗАТАЙ ЖОЛДАСБЕКОВИЧ

государственный и общественный деятель, Чрезвычайный и уполномоченный посол РК, ученый-тюрколог, доктор филологических наук, профессор.

Должность: руководитель Научно-исследовательского института имени Коркыт ата Казахского национального университета искусств

Ученая степень/звание:

 • Кандидат филологических наук. Защита кандидатской диссертации в КазГУ им. С.М. Кирова на тему «Древнетюркские литературныепамятники и их отношение к казахской литературе». Научный руководитель − Б. Кенжебаев (Алма-Ата, 1969);
 • Доцент по специальности «Литературоведение». Решение ВАК (1973, октябрь);
 • Доктор филологических наук. Защита докторской диссертации на тему «Жамбыл и его поэтические традиции». Научный руководитель − З.Кабдолов (Кыргызстан, Бишкек, 1993);
 • Профессор. Решение ВАК (1993, июль);
 • Почетный профессор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (1994, декабрь);
 • Почетный профессор КазГУ. Решение Ученого совета КазГУ (1995, январь);
 • Почетный профессор Международного Казахско-Турецкогоуниверситета им. Х. А. Ясави (1997, сентябрь);
 • Академик Международной академии наук высшей школы (Россия, Москва; 2000, декабрь);
 • Почетный профессор Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (2001, август);
 • Академик Международной академии им. Ч. Айтматова (2003);
 • Почетный профессор Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (2004, февраль);
 • Почетный профессор Таразского педагогического института (2004, ноябрь);
 • Почетный профессор Жезказганского государственного университета им О.А. Байконырова (2005, сентябрь);
 • Почетный профессор Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата (2005, август);
 • Почетный профессор Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова (2007, май);
 • Почетный профессор Актюбинского педагогического иниститута (2009, май);
 • Почетный профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва (2009, декабрь);
 • Почетный профессор Южно-Казахстанского государственного педагогического института (2015, октябрь).

Труды

 1. Көне түркі ескерткіштер: және олардың қазақ әдебиетіне қатысы [Кандидаттық диссертация. Автореферат]. – Алматы: Қазақтың С.М. Киров атындағы мемлекеттік университеті, 1968. – 28 б.;
 2. Асыл арналар: Зерттеулер, мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1986. – 328 б.: портр.;
 3. Күлтегін. Йоллығтегін: Көне түркі жазба ескерткіші / Көне түркі тілінен аударған және алғысөзін жазған М.Жолдасбеков. – Алматы: Жалын, 1986. – 80 б.;
 4. Асыл арналар. Әдеби мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1990. – 352 б. портр.;
 5. Бауыржан туралы сөз. – Алматы: Жазушы, 1992. – 85 б.;
 6. Жүз жыл жырлаған жүрек: Зерттеулер. – Алматы: Жазушы, 1992. – 314, [3] б.;
 7. Тоқсан толғау: Деректі ғұмырнамалық эссе. / М.Жолдасбеков, Н.Төреқұлов. – Алматы: Өнер, 1992. – 232 б.;
 8. Асыл сөздiң атасы: Зерттеулер. – Алматы: Бiлiм, 1996. – 304 б.;
 9. Ұлы жыршы туралы ұлағат: Ж.Жабаев туралы естелік. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 80 б.;
 10. Ел тағдыры – ер тағдыры / құраст. Р.М. Сыздық. – Алматы: Санат, 1997. – 688 б.;
 11. Елтұтқа. Ел тарихының әйгiлi тұлғалары: / М.Жолдасбеков, Қ.Салғараұлы, А.Сейдімбек. – Астана: KUL TEGIH, 2001. – 352 б.;
 12. Орхон ескерткіштері: Ғылыми зерттеу. – Астана: Фолиант, 2001. – 176 б.;
 13. Күлтегін, Тоныкөк / Көне түркі тілінен алынған М.Жолдасбеков нұсқасы (үлкен жазу). – Астана: 2001. – 91 б.;
 14. Лебіздер. Қоғамдық саяси басылым. – Астана: Күлтегін, 2002. – 328 б.;
 15. Тастар сөйлейді. – Астана: Фолиант, 2002. – 194 б.;
 16. Шың мен шыңырау: Мақалалар, сырласулар, лебiздер. – Астана: Күлтегiн, 2002. – 328 б.;
 17. Қазақстандағы жинақ iсiнiң тарихы: Қазақстан Хаплық Банкi. 1923 – 2003. 80 жыл / М.Жолдасбеков, С.Степанов. Орысшадан аударған Қ.Исина. – Алматы: Комплекс, 2003. – 115 бет: сур.;
 18. Келешектiң алтын кiлтi. – Алматы: Қазақстан, 2003. – 24 б.;
 19. Ел сенімін ақтаған Нұрсұлтан Назарбаевты қолдаймыз / М.Жолдасбеков, Қ.Салғараұлы, А.Сейдімбек. – Астана: Астана полиграфия АҚ, 2005. – 20 б.;
 20. Орхон ескерткiшiнiң толық атласы. / М.Жолдасбеков, Қ.Сартқожаұлы. – Астана: Күлтегiн, 2005. – 359 б.: сурет;
 21. Күндерiмнiң куәсi: Күнделiктер. – Астана: Күлтегiн, 2007. – 352 б.;
 22. Сөзді ұғатын кез келді: Мақалалар. Сұхбаттар. Ой-толғамдар. – Астана: Күлтегiн, 2007. – 352 б.;
 23. Тәуелсіз Қазақстан және Елбасы (Жаңа заманның жаңа тарихы). – Астана: Күлтегін, 2008. – 36 б.;
 24. Асылдарым. Ойлар, тебіреністер. – Алматы: RS, Халықаралық Абай клубы, 2011. – 340 б.;
 25. Асыл арналар: Жетi томдық шығармалар жинағы: Зерттеулер. Мақалалар. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 1-344 б.;
 26. Тәуелсiздiк тағылымы: Жетi томдық шығармалар жинағы: Тарихи сөздер. Мақалалар. Сұхбаттар. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 2. – 392 б.;
 27. Кiсiлiк кiтабы: Жетi томдық шығармалар жинағы: Мақалалар. Ой-толғамдар. Сұхбаттар. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 3. – 544 б.;
 28. Асылдарым: Жетi томдық шығармалар жинағы: Эсселер. Ойлар. Тебiренiстер. – Астана: Күлтегiн, 2012.– Т. 4. – 360 б.;
 29. Күндерiмнiң куәсi. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 5. 1-шi кiтап: күнделіктер. – 461, [3] б.: портр.;
 30. Күндерiмнiң куәсi. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 5. 2-шi кiтап: күнделіктер. – 437, [3] б.: портр.;
 31. Шiркiн, дәурен: Әндер. Сценарийлер. Библиографиялық көрсеткiштер. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 6. – 219, [5]б., 4 б.сур., портр.;
 32. Мың жылдық жолаушы: Мырзатай Жолдасбеков жайлы ой-толғамдар. – Астана: Күлтегiн, 2012. – Т. 7. – 535, [1] б.;
 33. Күнделік сөйлейді. – Астана: Күлтегін, 2012. – 328 б.;
 34. Тәуелсiздiк тағылымы: Тарихи сөздер, мақалалар, сұхбаттар. – Астана: Күлтегiн, 2012. – 480 б.;
 35. Дүние шіркін… Партитуралар жинағы. – Астана: Фолиант, 2017. – 288 б.;
 36. Күндерiмнiң куәсi. Күнделіктер. – Астана: Фолиант, 2017. – 320 б.;
 37. Кiсiлiк кiтабы: мақалалар, ой-толғамдар. – Астана: Фолиант, 2017. – 400 б.;
 38. Көне түрік жазба ескерткіштері. – Астана: Ғылым, 2017. – 288 б.;
 39. Еліне сөзі ем болған: Мақалалар жинағы. – Астана: Ғылым, 2017. – 320 б.;
 40. Ұлы Дала әдебиеті. — Астана: Ғылым, 2018 – 416 б.;
 41. Қорқыт ата кітабы: (Дрезден нұсқасының транскрипциясы, қазақша жаңашаланған мәтіні, сөздігі). / Қазақшалағандар: М. Жолдасбеков, Г. Шадиева. – Нұр-Сұлтан: Күлтегін, 2019 – 688 б.

Государственные награды

 • Орден «Дружбы народов» (1986, август);
 • Орден «Құрмет» (1996, декабрь);
 • Орден «Парасат» (2005, декабрь);
 • Орден «Барыс» III степени (2011, декабрь);
 • Орден «Барыс» I степени (2017, май).

Юбилейные медали

 • Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001,декабрь);
 • Медаль «К 100-летию М.А. Шолохова» (Россия, Москва. 2004,сентябрь);
 • Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005, август);
 • Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006, январь);
 • Медаль «10 лет Астане» (2008, июнь);
 • Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011,декабрь);
 • Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016,декабрь);
 • Медаль «20 лет университету Еуразия» (2016, декабрь).

Почетные звания

 • Лауреат «Қазақ қаһармандары жылы» (1991);
 • Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного ПослаМинистерства иностранных дел Республики Казахстан (1994, ноябрь);
 • «Алтын адам» (2006, февраль);
 • «Человек года» (2016, январь).

Общественная деятельность

 • Член Союз журналистов СССР (1964, январь);
 • Депутат Талды-Курганского областного совета народных депутатов(1984);
 • Член Президиума Департамента аттестации научных кадров АН РК(1990);
 • Президент Общественного Фонда «Евразийский Союз учёных» (2005);
 • Член Государственной комиссии по работе и конкретизации попрограмме демократических реформы в Республике Казахстан (2007);
 • Член Национальной комиссии Республики Казахстан по деламЮНЕСКО и ИСЕСКО (2008);
 • Член совета директоров АО «Агентство «Хабар» (2014);
 • Председатель Общественного совета по вопросам культуры и спортаМинистерства культуры и спорта РК (2016, апрель);
 • Член Центральной избирательной лингвистической комиссииРеспублики Казахстан по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Казахстан (2010, март);
 • Член правительственной комиссии по земельной реформе (2016, май);
 • Член независимого Совета директоров телеканала «Казахстан» (2017);
 • Член национальной комиссии по реализации программымодернизации общественного сознания при Президенте РеспубликиКазахстан (2017, апрель);
 • Член независимого Совета директоров Ассамблеи народов Казахстана (2017);
 • Член национальной комиссии при Правительстве РеспубликиКазахстан по развитию и функционированию государственного языка.

Общественные награды

 • Занесен в почетную книгу Всесоюзного общества «Знание» (Москва, 1986, декабрь);
 • Нагрудный знак «Почетный работник туризма Республики Казахстан» (Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту. 2002,сентябрь);
 • Международная премия имени Кюль-тегина (2004, июнь);
 • Нагрудный знак «Почетный работник образования РК» (2007, май);
 • Медаль «Алтын қыран» (2012, май);
 • Золотая медаль «Ұлағат» Казахского государственного женского педагогического университета (2016, февраль);
 • Диплом в номинации «Лучший писатель» творческого конкурса «Независимость. Литература. Писатель», приуроченный к 25-летию Независимости Республики Казахстан (2016, ноябрь);
 • Нагрудный знак «Нұр Отан» (2016, декабрь);
 • Золотая медаль TWESCO за вклад в развитие науки тюркского мира и укрепление связей и сотрудничества между братскими народами (2017, июнь).

Почетный гражданин

 • Жамбылской области (2003, май);
 • Город Астана (2007, май);

• Город Алматы (2016, сентябрь).