Абдыхалыкова Акжан Мырзакадыровна

Байланыс мәліметтері: тел.: 8-702-261-72-87, e-mail: akzhan80@mail.ru

Академиялық қызметі: Профессор

Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты

Білімі / біліктілігі (жылы, елі, оқу орны):

Негізгі білімі: жоғары, біліктілігі: филолог, ағылшын тілі оқытушысы, Х.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті, үздік диплом (1997ж. -1999ж. Алматы қаласында Қазақ мемлекеттік Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде білім алды.

Екінші білімі: жоғары, мамандығы: стандартизация, метрология және сертификация, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті.

Ғылыми дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты, № 0007162, 14 шілде 2011ж., №5 Хаттама, Диссертациялық тақырыбы: Ғаламдану жағдайында жоғары білім сапасын басқарудың теориялық негіздері.

Ғылыми атағы: Қауымдастырылған профессор (доцент), ҚР БҒМ БҒСБК 6 сәуір 2017ж, № 511 бұйрық, № 0000223

Қызмет бағыты: Ағылшын тілі оқытушысы

Кәсіби қызметі (тәжірибесі, мекеме, лауазымы):

08.2000-08.2001 Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледжі, ағылшын тілі  оқытушысы.

08.2001-09.2003   «Мирас» Университеті, ағылшын тілі  оқытушысы.

09.2003-02.2004   Оңтүстік Қазақстан заң және экономика институты,  ағылшын тілі  оқытушысы.

03.2006-08.2010   Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, Сапа менеджменті орталығы мониторинг бөлімінің бастығы/аға ғылыми қызметкер/ағылшын тілі  оқытушысы.

09.2010-01.2012   Қаржы министрлігінің АҚ «Қаржы академиясы», Оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі басқарма бастығы/Инновациялық білім технологиялары басқармасының бастығы, Сапа бойынша басқарма өкілі, «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы.

02.2012-01.2013 Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің Оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы/Маркетинг басқармасының бастығы, «Әлем тілдері» кафедрасының доценті.

09.2013-қазігі уақытта ҚазҰӨУ, профессор кафедры «Әлеуметтік-гуманитарлық және Арт-менеджмент» кафедрасының профессоры.

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы 3 жылдағы басылымдары):

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда жарияланған ғылыми мақалалары:

 • Ағылшын тілі білімін бағалау жүйесі: отандық және шетелдік тәжірибеге шолу, ЕҰУ Хабаршысы, Астана: ЕҰУ, 2017. № 3 (118). – 294-297б.
 • Using CLIL in the English classroom, ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымы» серияс, 269-274б. №2 (68), 2019
 • The creation of terminological dictionary for technical specialities students, Қазақстан ПҒА Хабаршысы, №3, 2019, 137-143б.
 • Smart technologies for teaching English in higher education, С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы №3 2019г. Филология сериясы, 73-81б.

Отандық және халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың басылымдарына шыққан ғылыми мақалалары:

 • The use of information technology in increasing the effectiveness of teaching English, «European research» Innovation in Science, Education and Technology. European research. United Kingdom, London, 2017. – №3 (26). – Р. 52-56
 • Преподавание английского языка с помощью кроссвордов, Ғылым және білім хабаршысы. Ғылыми – әдістемелік журнал. Мәскеу, 2017. – № 3 (27). – С. 99-102
 • Use of new technology in English language teaching and learning, Іргелі және ғылыми зерттеулер: теориялық және практикалық аспектілері. Материалдар жинағы. Кемерово қаласы, 2017. – 75-79б. Current control in higher educational institutions of Kazakhstan, Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time.
 • Materials of the II international scientific-practical conference. In three volumes. Volume III. – Osaka, Japan, 2017. – Р. 93-98, Application of english lessons with the use of online apps and Internet, Fundamentalis scientiam. Scientific journal. Madrid, Spain, 2017. – №5 (6). – Р. 40-42
 • Grapeseed method at English lessons, Ғылыми дискуссия: педагогика және психология сұрақтары. X ғылыми-практ. конф.  материалдарының жинағы, Мәскеу, 2017.– № 3 (60). – Р. 181-190
 • Modern methods of teaching English using Internet technologies, Professional Development for English Teachers. Materials International scientific-methodological conference, Astana, 2017.- Р. 51-57
 • Шетел тілін оқытудағы жаңа технологиялар, Professional Development for English Teachers. Materials International scientific-methodological conference, Astana, 2017, – Р. 224-229
 • Contemporary trends in educational system of Кazakhstan, European research: X ғылыми-практ. конф. материалдарының жинағы, Пенза, 2017.–  175-178б.
 • Podcasting as a technical way of interactive communication offoreign language teaching, Ресей және Еуропа: мәдениет және экономика байланысы: XIX ғылыми-практ. конф. материалдарының жинағы (20 ноября 2017 года) / Отв. редактор Увари-на Н.В., Прага, 2017. – 376б..
 • Роль цифровых образовательных ресурсов в области культуры и искусства в условиях трехъязычного обучения, ҚазҰӨУ ғылыми-практ. конф. материалдарының жинағы «Музыкалық мәдениет және ұлттық сана: жаһандану, жаңғырту, коммуникация», 214-219 стр., 18 апреля 2018г.
 • Using Kahoot as a tool to make traditional teaching methods more motivating and encouraging for students, Заманауи зерттеулер хабаршысы. – – 2-16 (29). –74-78б., ISSN 2541-8300, РИНЦ
 • Professionally oriented English language teaching for students of technical specialties, Ресей ғылымы: тенденциялар мен мүмкіндіктер: Сборник научных статей – М.: «Перо» баспасы 2019. – 352-355б., РИНЦ
 • Content and language integrated learning (CLIL) in teaching English, Российская наука: тенденции и возможности: Ғылыми мақалалар жинағы – М.: «Перо» баспасы, 2019. – 232-236б., РИНЦ
 • Using films and videos in the content and language integrated learning (CLIL) classroom, Ресей ғылымын дамытудағы өзекті тенденциялар мен инновациялар: ғылыми мақалалар жинағы, 2019. – 81-85б., РИНЦ
 • Use kahoot in content and language integrated learning, Жас ғалымдар, докторанттар, магистранттар мен студенттер халықаралық ғылыми еңбектер жинағы – Семей, КазГЮИУБ, 2019 – №6 – С. 213-216
 • Зарубежный опыт развития цифровых образовательных технологий в контексте полиязычия и интегрирования культуры, искусства и художественного образования, ХҒПК жинағы «Современные тенденции языкового образования:опыт, проблемы, перспективы», 27 наурыз, 2019. – 144-148б.
 • Developing students’ writing skill in English through creative writing, Қазіргі білім беру стандарттары аясындағы ғылыми және шығармашылық жетістіктер: курстық, ғылыми-зерттеу және бітіру біліктілік жұмыстарының Халықаралық конкурсының материалдар жинағы (28 ақпан 2019ж.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 7-9б., 2019 – 99б..
 • Difficulties of learning English through the mass media, Білім және ғылым хабаршысы, 2019. № 11 (65). 3 бөлім, 52-55б., Ресей импакт-факторы: 3,58
 • Information and communication technology (ICT) in education, Materials of the XV International scientific and practical Conference, Areas of scientific thought- 2018/2019 , December 30, 51-57 p. 2018 – January 7, 2019
 • Philological sciences. Psychology and sociology: Sheffield. Science and education LTD – 80 p.
 • Methodological foundations of early English language teaching, World science: problems and innovations: ХҒПК жинағы 1 бөлімі. – Пенза: МЦНС: «Наука и Просвещение». 76-80 p. 2019. – 222б.
 • Communicative approach in foreign language teaching, World science: problems and innovations: XXXI ХҒПК 4 бөлім – Пенза. 145-148 p. 2019. – 222 с.
 • Modern technologies of teaching English, Международная научно-практическая конференция «Модернизация образовательных ресурсов: опыт и перспективы» «Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы, 18-19 октября 2019 г.
 • Methods and tips of learning English, Международная научно-практическая конференция «Культурное развитие стабильного, процветающего Казахстана», 35-39б. Нұр-Сұлтан қаласы, 2019ж..

Монографии, учебные пособия и электронный учебник:

 • Монография: «Multimedia technologies in education», Абдыхалыкова А.М.
 • Оқу құралы: «English for students of specialty “Composition”, Абдыхалыкова А.М., Дукембай Г.Н.
 • Оқу құралы «English for art students»,  Абдыхалыкова А.М.
 • Электронды оқулық: «CLIL in teaching foreign languages» Абдыхалыкова А.М., Дукембай Г.Н.

Біліктілікті арттыру курстары:

– «Inter Cert» СТ РК 1349-2005 (ISO\IEC 17024:2003, МОD)» Халықаралық менеджерлері мен аудиторлары қауымдастығының талаптарына сай, «Inter Cert» Орталығынан біліктілігін жоғарылату курсы, «СМЖ ішкі аудиторы» біліктілік сертификаты № IC 7500.01.00236;

–   «Inter Cert» СТ РК 1349-2005 (ISO\IEC 17024:2003, МОD)» Халықаралық менеджерлері мен аудиторлары қауымдастығының талаптарына сай, «Inter Cert» Орталығынан біліктілігін жоғарылату курсы, «СМЖ менеджері» біліктілік сертификаты № IC IC 7500.02.00272;

– «Интернет желісінде оқыту»         Біліктілігі: «Оқытушы -консультант (тьютор)» ҚР БҒМ, Виртуалды институт, ИПО және НОТ Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, кәсіби сертификат № 353;

– «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы» АҚ, ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсы (240 сағ. көлемінде), сертификат № 0139;

– «Современные технологии оценки качества в системе высшего образования» Академия Государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

–   «Интегрированная система менеджмента» (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)» Қазақ-Ресей СП «Интерсертифика – Центр Азия» оқу орталығы;

–   «Процессный подход в системе менеджмента качества. Мониторинг, измерения и улучшения процессов» Қазақ-Ресей СП «Интерсертифика – Центр Азия» оқу орталығы;

–   «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research» Thomson Reuters ресурстары бойынша ғылыми зерттеулер, Thomson Reuters, Ресей;

–   «Основные требования и положения международного стандарта ISO 9001:2008. Системы технического регулирования РК», Астана;

–   «Professional Development and Modern Classroom Practice in English Language Teaching», Lewis School of English, Ұлыбритания;

–   «Pedagogical innovation. Methods of teaching. Educational projects», Universidad Catolica Boliviana San Pablo, L.N.Gumilyov ENU, Астана;

–   Сбалансированная система показателей (ССП): Разработка стратегий и ее внедрение, Астана.

–   «The Prospects and Branches of the Contemporary Theory and Methodology of Linguistics and Foreign Language Teaching» British Council, Macmillan, г. Астана.

–   «Когнитивные и коммуникативные основы формирования трёхъязычной личности», Астана.

Жетістіктері:

 1. ҚР Президентінің «БОЛАШАҚ» Халықаралық стипендиясының иегері, Montreux School of Business, Монтре, Швейцария, 2012ж.
 2. Ғылыми тағылымдама, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) университеті, «Professional development in education and organization skills in high education institutions» бағдарламасы, Лиссабон, Португалия, 2013ж.
 3. АҚШ Елшілігі Халықаралық стипендиясының иегері, University of Oregon, Department of Linguistics, American English Institute университеті, «E – teacher scholarship program. Building teaching skills through the interactive WEB (WEB skills)» бағдарламасы, Орегона штаты, АҚШ, 2014ж.
 4. АҚШ Елшілігі грантының иегері, «English Language Fellow Program» бағдарламасы, 2015ж.
 5. ERASMUS+ «Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility» академиялық ұтқырлық бойынша грантының иегері, «Blended learning and the use of information technologies in education» бағдарламасы, ICLON, Лейден университеті, Лейден, Нидерланды, 2016ж.
 6. АҚШ Елшілігі грантының иегері «English Language Fellow Program» бағдарламасы, 2016ж.
 7. АҚШ Елшілігі грантының иегері “Alumni Small Grants”, Federal Assistance Award-Individual, Award Number: S-KZ100-17-GR-108, 13.04.2017ж. Жоба: Астана қаласындағы көп балалы және қиын отбасында тұратын 8-9 оқушыларына ағылшын тіліне үйрету, 2017ж.
 8. АҚШ Елшілігі грантының иегері Amendment to Federal Assistance Award, Award Number: S-KZ100-16-GR-100-A1, 31.10.2017ж. грантының иегері. Жоба: «Exclusive Access Program бағдарламасы бойынша іс-шаралар ұйымдастыру», 2017ж.
 9. АҚШ Елшілігі грантының иегері Federal Assistance Award, Award Number: SKZ10018GR110, 05.03.2018ж. грантының иегері. Жоба: «Business English Course», 2018ж.
 10. ҚР БҒМ «Үздік оқытушы – 2018» грантының иегері.
 11. Үндістанның AKS Worldwide «Global Teacher Award – 2019» грантының иегері.
 12. Эразмус + грантының иегері, Рига қ., Латвия, 2019ж.
 13. АҚШ Елшілігінің «Open World Program» грантының иегері, 2020ж.

Меңгерген шет тілдері: ағылшын тілі, түрік тілі, орыс тілі.